I. Postanowienia wstępne i dane firmy  

 1. Poniższy regulamin stanowi regulamin sklepu internetowego (zwany dalej "Regulaminem"), prowadzonego pod adresem www.manufakturadobrowolscy.pl (zwanego dalej „Sklepem”). Administratorem i właścicielem Sklepu jest firma: Katarzyna Dobrowolska, Śliczna 30/26 w Krakowie (adres wyłącznie rejestracji firmy) NIP: 6562118750 e-mail: poczta@manufakturadobrowolscy.pl.

 2. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów oraz zawierania umów sprzedaży, a także świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym rejestracji nowych użytkowników, za pośrednictwem witryny Sklepu działającego pod adresem: www.manufakturadobrowolscy.pl.

 3. Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

 4. Wyłączne prawo do prowadzenia Sklepu ma firma Katarzyna Dobrowolska, zwana w niniejszym regulaminie „Sprzedawcą”.

 5. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 6. Prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji towarów nie oddają jej rzeczywistej wielkości i mają jedynie charakter informacyjny. Informujemy także, że na wygląd towarów ma wpływ rozmiar i ustawienie parametrów monitora klienta. Może to powodować różnice zwłaszcza w odzwierciedleniu kolorów danego produktu.

 7. Różnice w wyglądzie Towarów wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego Towaru.
 8. Wytwarzane przez nas zegarki nie są wodoszczelne.
 9. Wszystkie prezentowane w Sklepie zdjęcia i opisy są wyłączną własnością Sprzedawcy lub Sprzedawca posiada do nich stosowne prawa i są chronione prawem autorskim.

 10. Kontakt ze Sklepem możliwy jest drogą mailową pod adresem: poczta@manufakturadobrowolscy.pl przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu.

  II. Rejestracja konta i składanie zamówień 

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00. Przyjęcie do realizacji zamówienia złożonego w soboty, niedziele i święta następuje najbliższego dnia roboczego.

 2. Składanie zamówień na towary oferowane w Sklepie możliwe jest po dokonaniu rejestracji (zakupy przez rejestrację) albo bez dokonywania rejestracji (zakupy bez rejestracji). Oba sposoby składania zamówień zostały opisane w kolejnych punktach regulaminu.

 3. Warunkiem rejestracji konta w Sklepie jak i dokonania zakupu bez rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu Sklepu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę w celu świadczenia usług drogą elektroniczną. W celu potwierdzenia tego faktu konieczne będzie przed założeniem konta oraz przed złożeniem zamówienia bez rejestracji zaznaczenie opcji „Zapoznałem się z regulaminem sklepu internetowego i akceptuję jego treść". 

 4. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej www.manufakturadobrowolscy.pl wybrać zakładkę „Zarejestruj się”, a następnie podać swoje dane potrzebne wyłącznie do realizacji zamówień. 

 5. W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji, klient otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego konta, z którego może korzystać w ramach Sklepu.

 6. Dokonując zakupów przez rejestrację, klient składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu,  poprzez dodanie towaru prezentowanego w Sklepie do koszyka. Klient może się także zalogować na swoje konto po dodaniu towaru do koszyka w 2 etapie składania zamówienia po zaznaczeniu opcji "Mam już konto w sklepie". Następnie klient ma możliwość zaznaczenia wybranego sposobu płatności i dostawy, a także podania ewentualnych uwag do składanego zamówienia.

 7. Klient zainteresowany dokonaniem zakupów bez rejestracji składa zamówienie poprzez dodanie towaru prezentowanego w Sklepie do koszyka, następnie wybiera opcję „Zakupy bez rejestracji”, dalej podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia takie jak: imię i nazwisko, adres, telefon, adres e-mail, adres dostawy jeśli jest inny niż adres podstawowy, oraz dane niezbędne do ewentualnego wystawienia faktury VAT, jeśli klient zaznaczył opcję wystawienia faktury. Po podaniu tych danych klient ma możliwość wybrania sposobu płatności i dostawy oraz wpisania ewentualnych uwag do zamówienia.

 8. Zarówno przy zakupach przez rejestrację jak i bez rejestracji po podaniu przez klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia, zawierające: opis przedmiotu zamówienia, jednostkową oraz łączną cenę zamawianych towarów, wybrany przez klienta rodzaj dostawy wraz z jej kosztem oraz wybrany sposób płatności, dane i adres klienta oraz dane do wystawienia faktury VAT, jeżeli klient żądał wystawienia takiej faktury.

 9. Procedura składania zamówienia kończy się, zarówno przy zakupach przez rejestrację jak i zakupach bez rejestracji, w momencie wyboru przez klienta opcji „Potwierdzam zakup”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia oraz zawarcie ze Sprzedawcą umowy sprzedaży towarów objętych zamówieniem.

 10. Na adres e-mail wskazany przez klienta podczas składania zamówienia wysyłana jest wiadomość, potwierdzającą ze Sprzedawcą umowy sprzedaży oraz potwierdzająca przyjęcie zamówienia do realizacji, a w następnej kolejności będą wysyłane do klienta również mailowo bieżące informacje odnośnie przebiegu realizacji zamówienia.

 11. Umowa sprzedaży może być zawarta wyłącznie przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

 12. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych.

  III. Ceny i sposoby płatności 

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 2. Ceny podane przy produktach nie zawierają kosztów przesyłki.

 3. Rabaty, które są udzielane klientom nie łączą się ze sobą. Do jednego zamówienia można wykorzystać tylko jeden kod rabatowy.

 4. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta.

 5. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, obejmująca również koszty przesyłki, wyświetlana jest po dokonaniu przez klienta wyboru formy płatności i dostawy zamówienia.

 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

 7. Dokonując zakupu klient może wybrać następujące formy płatności za złożone zamówienie: płatność przy odbiorze - podczas odbioru przesyłki za pobraniem, przedpłata - płatność zwykłym przelewem, płatność internetowa za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

 8. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 IV. Sposoby i koszty dostawy 

 1. Dostępne i aktualne sposoby i koszty dostawy produktów zamówionych w Sklepie są zawsze przedstawione na stronie internetowej Sklepu. Sposoby i koszty dostawy są także podawane do wiadomości i wyboru klientów w zakładce "Twój koszyk" przed złożeniem zamówienia w Sklepie.

 2. Sprzedawca zastrzega prawo do zmiany kosztów przesyłek oraz do zmiany przewoźników, z usług których korzysta w celu dostarczenia do klientów zamówień złożonych w Sklepie w przypadku zmiany cen przesyłek przez przewoźników, z usług których Sprzedawca korzysta. Zmiana taka nie dotyczy zamówień złożonych przed wprowadzoną zmianą. 

 V. Paragony i faktury 

 1. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest dokument zakupu w postaci paragonu fiskalnego.

 2. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury. Klient może żądać wystawienia faktury przez okres 7 (siedmiu) dni od dnia dokonania zakupu towaru. 

 VI. Terminy realizacji zamówień 

 1. Przez realizację zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych towarów do klienta lub wskazanej przez niego osoby trzeciej innej niż przewoźnik.

 2. Realizacja zamówienia następuje po uprzednim jego opłaceniu lub po wyborze przez klienta opcji przesyłki za pobraniem z płatnością przy odbiorze.

 3. W przypadku wyboru przez klienta płatności z góry za złożone zamówienie, jego opłacenie powinno nastąpić w ciągu 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności w tym terminie zgodnie z art. 492 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), Sprzedawca może odstąpić od umowy, a tym samym transakcja zostaje uznana za nieaktualną i będzie anulowana.

 4. Każdy zegarek drewniany tworzymy na indywidualne zamówienie. Przygotowanie zamówienia do wysyłki trwa do 5 dni roboczych licząc od chwili otrzymania płatności za zamówiony towar lub od chwili otrzymania od klienta informacji o wyborze opcji przesyłki za pobraniem. W szczególnych przypadkach przygotowanie zamówienia może trwać maksymalnie do 30 (trzydziestu) dni. W takim przypadku klient zostanie poinformowany na podany w zamówieniu adres e-mail o przedłużeniu realizacji jego zamówienia. 

 VII. Reklamacje (z tytułu rękojmi) 

 1. Sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego konsumentem z tytułu rękojmi za wady fizyczne (niezgodność towaru z umową) oraz wady prawne (np. własność lub obciążenie rzeczy prawem osoby trzeciej) produktów zakupionych w Sklepie. Dotyczy to wad, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na klienta lub wynikają z przyczyny tkwiącej w sprzedanym produkcie w tej samej chwili. Zakres rękojmi określa ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa w tym ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

 2. Klientowi przysługują następujące żądania: naprawa towaru, wymiana towaru na wolny od wad, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy.

 3. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Preferujemy składanie reklamacji mailowo pod adresem: poczta@manufakturadobrowolscy.pl. W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji zalecamy umieszczenie w reklamacji następujących danych: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, przedmiot reklamacji oraz numer zamówienia, ze wskazaniem żądania Klienta, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację, datę stwierdzenia wady, oraz o ile to możliwe zdjęcia wady.

 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 5. Jeśli będzie to niezbędne do rozpatrzenia reklamacji klient zostanie poproszony o odesłanie reklamowanego produktu do Sprzedawcy pod adres: Katarzyna Dobrowolska, Śliczna 30/26, 31-444 Kraków.

 6. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni, ustosunkuje się do reklamacji klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. 

VIII. Wymiana towaru 

 1. Istnieje możliwość wymiany towaru zakupionego w Sklepie.

 2. Wymienić można tylko towar nie posiadający oznak użytkowania.

 3. Wymiana jest możliwa tylko dla towarów z tej samej kategorii oraz w tej samej cenie. W przypadku chęci wymiany na towar z innej kategorii i / lub w innej cenie należy skorzystać z opcji odstąpienia od umowy opisanej w kolejnym rozdziale: IX. Prawo odstąpienia od umowy, a następnie złożyć nowe zamówienie w Sklepie.

 4. O chęci skorzystania z wymiany towaru należy poinformować Sprzedawcę wysyłając e-mail na adres: poczta@manufakturadobrowolscy.pl.

 5. Towar do wymiany należy odesłać pod adres Sprzedawcy, tj.: Katarzyna Dobrowolska, Śliczna 30/26, 31-444 Kraków.

 6. Do przesyłki należy dołączyć następujące informacje: imię i nazwisko, adres, na który ma zostać wysłany towar wymieniony, numer telefonu, adres e-mail oraz numer złożonego zamówienia, a także informację na który produkt ma być dokonana wymiana.

 7. Koszt dostarczenia towaru na wymianę do Sprzedawcy ponosi klient, zaś koszt dostarczenia towaru wymienionego do klienta na terenie kraju pokrywa Sprzedawca. Jeśli przesyłka ma być wysłana zagranicę, Kupujący powinien pokryć koszt takiej przesyłki zgodnie z aktualnym cennikiem dostaw.

 8. Towar wymieniony zostanie wysłany w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania towaru do wymiany wraz z niezbędnymi informacjami wymienionymi w punkcie 6. 

 IX. Prawo odstąpienia od umowy 

 1. Klient będący konsumentem ma prawo, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od dnia wydania towaru w posiadanie Klienta lub wskazanej przez niego osoby trzeciej innej niż przewoźnik, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

 2. Dla zachowania tego terminu wystarczy złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w dowolnej formie przed jego upływem. W przypadku formy pisemnej oświadczenie należy dostarczyć na adres Sprzedawcy: Katarzyna Dobrowolska, Śliczna 30/26, 31-444 Kraków. 
  W przypadku formy elektronicznej należy przesłać oświadczenie na adres e-mail: poczta@manufakturadobrowolscy.pl.

 3. Klient może sam sporządzić takie oświadczenie. Wystarczy, że umieści w nim jak najwięcej z wymienionych informacji: imię i nazwisko, adres, numer zamówienia, adres e-mail, numer telefonu, nick z Allegro (jeśli jest), numer aukcji (jeśli jest), numer konta do zwrotu pieniędzy bądź informację o zwrocie przekazem pocztowym na podany adres.

 4. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Oznacza to, że Sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu towaru wykonanego na specjalne zamówienie klienta lub na życzenie klienta zmodyfikowanego.

 6. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

 7. W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy sprzedaży na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu produktów objętych umową. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na adres podany w pkt 2.

 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. W takim przypadku zwracana kwota może zostać pomniejszona o kwotę wynikającą ze zmniejszenia wartości zwracanej rzeczy.

 9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru tj. opłatę za nadanie przesyłki zwrotnej. Jest to jedyny koszt związany ze zwrotem rzeczy jaki ponosi klient.

 10. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy, chyba, że klient nie poniósł takiego kosztu.

 11. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 12. Zwrot wpłaconej przez klienta kwoty z uwzględnieniem zastrzeżenia z pkt 11, nastąpi wedle wyboru klienta przelewem bankowym na wskazany numer rachunku bankowego lub przekazem pocztowym w ciągu 14 dni od daty odstąpieniu od umowy. Oba sposoby zwrotu wpłaconej przez klienta kwoty nie wiążą się dla niego z żądnymi dodatkowymi kosztami. 

X. Dane osobowe 

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że: 

 1. Administratorem danych osobowych jest Katarzyna Dobrowolska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Katarzyna Dobrowolska z siedzibą w Krakowie, ul. Śliczna 30/26, 31-444 Kraków. Dane kontaktowe firmy:, adres e-mail poczta@manufakturadobrowolscy.pl.
 2. Firma przetwarza dane osobowe w celach: 
  (1)    świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika w sklepie internetowym oraz udostępnienia Internetowego Systemu Zamawiania Zegarków w celu świadczenia usługi zakupu produktów w sklepie, za pośrednictwem strony internetowej www.manufakturadobrowolscy.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  (2)    sprzedaży produktów oferowanych przez Sklep -  podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
  (3)    marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Sklepu – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
  (4)    rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes firmy – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
  (5)    wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną -  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy ze Sklepem. 
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą:
  (1) podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Sklepu w celu obsługi portalu www.manufakturadobrowolscy.pl,
  (2) podmioty świadczące usługi dostawy produktów.
 6. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do firmy z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 XI. Polityka prywatności i świadczenie usług drogą elektroniczną  

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji o jego klientach właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 2. W przypadkach innych niż zawarte w pkt 1, Państwa dane pozostaną nieujawnione innym podmiotom.

 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę to: prowadzenie konta klienta w Sklepie, wysyłanie do klientów informacji mailowych dotyczących etapów realizacji zamówienia, formularz kontaktowy, połączenie strony Sklepu z portalem Facebook na zasadach opisanych w pkt 19 - 21 niniejszego rozdziału Regulaminu. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat z tytułu ich świadczenia.

 4. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej: Internet Explorer wersja 9, Chrome wersja 16, FireFox wersja 10, Opera wersja 11, Safari wersja 5 lub nowsze z włączoną obsługą języka Javascript oraz łącze internetowe.

 5. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy. Rezygnacja z tej usługi możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

 6. Konto klienta w Sklepie ułatwia składanie zamówień, umożliwia podgląd złożonych zamówień oraz edycję danych podanych przez klienta podczas rejestracji konta.

 7. Proces zakładania konta klienta w Sklepie został opisane w regulaminie Sklepu w pkt 4 rozdziału II. Rejestracja konta i składanie zamówień.

 8. Mogą Państwo także w każdym momencie zrezygnować z posiadania konta klienta w Sklepie. W tym celu wystarczy złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta. W takim przypadku zalecamy kontakt e-mail pod adresem Sklepu: poczta@manufakturadobrowolscy.pl. Państwa konto zostanie wówczas niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni, usunięte z systemu. Mimo to będą Państwo mogli w przyszłości założy

 9. Sprzedawca udostępnia połączenie strony www.manufakturadobrowolscy.pl z portalem Facebook, dostępnym na stronie www.facebook.com, będącym własnością Facebook Inc.Company 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA, 94025 USA.

 10. Ikona "Lubię to" na stronie głównej Sklepu jest odnośnikiem do portalu Facebook i służy do dołączenia do fanpage marki "Manufaktura Dobrowolscy" na tym portalu. Poprzez kliknięcie we wskazaną ikonkę portal Facebook otrzymuje informację o Państwa wizycie na naszej stronie i odnotowuje dołączenie do fanpage marki "Manufaktura Dobrowolscy". Jeżeli są Państwo posiadaczami konta na tym portalu społecznościowym, Państwa wizyta może zostać na nim odnotowana i uwidoczniona. Po kliknięciu w ikonę "Lubię to" będą mieli też Państwo możliwość wpisania komentarza, który zostanie wyświetlony na fanpage marki "Manufaktura Dobrowolscy" na portalu Facebook.

 11. Fanpage marki "Manufaktura Dobrowolscy" na portalu Facebook zawiera informacje związane z marką, udostępnia też możliwość wpisywania komentarzy, prowadzenia dyskusji i zadawania pytań oraz umożliwia udział w organizowanych przez Sprzedawce konkursach.

 12. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do konta klienta i innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do konta klienta i innych usług świadczonych drogą elektroniczną jest uzasadnione względami bezpieczeństwa, a w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

 13. Zgodnie z prawem osoby korzystające z usług oferowanych przez Sklep obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 14. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną należy kierować do Sprzedawcy na zasadach opisanych w rozdziale regulaminu VII. Reklamacje (z tytułu rękojmi).

 15. Sprzedawca nie przechowuje danych dotyczących kart płatniczych lub kredytowych swoich klientów. Dane te są wyłącznie przetwarzane przez elektroniczny system bankowy umożliwiający płatności on-line. 

 XII. Postanowienia końcowe 

 1. Informacje o towarach prezentowanych na stronach Sklepu, w szczególności ich opisy i ceny,  stanowią zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

 2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi klientów posiadających zarejestrowane konta klienta w Sklepie. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 5. W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do regulaminu będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

 6. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Sklepu.

 7. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 8. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania także z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23.08.2019 r.