1. Gwarancja udzielana jest na prawidłowy chód zegarka na okres 2 lat ( 24 miesiące). Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenie zegarka pod adres znajdujący się w Regulaminie Zakupów na stronie www.manufakturadobrowolscy.pl, okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy.

2. W celu dokonania naprawy reklamujący zobowiązany jest dostarczyć zegarek z otrzymanym dowodem zakupu (paragon, faktura). W przypadku braku któregokolwiek dokumentu gwarancja traci ważność.

3. Reklamujący powinien dostarczyć zegarek odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie transportu.

4. Reklamujący pokrywa koszty dostarczenia zegarka pod wskazany adres serwisu. Reklamujący bierze na siebie odpowiedzialność za zaginięcie zegarka w czasie dostarczenia. Sprzedający zobowiązuje się pokryć koszty dostarczenia naprawianego zegarka do reklamującego i bierze odpowiedzialność za zaginięcie w tym czasie.

5. Gwarancją nie są objęte: bateria, pasek, bransoletka, wałki, pęknięcia i zarysowanie się szkiełka, wyrwanie koronki podczas nastawiania zegarka, parowania, wad powstałych w skutek zdarzeń losowych, przechowywania i konserwacji zegarka oraz innych uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, naprawy zegarka bądź jego otwierania przez osoby do tego nieuprawnione, uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych oraz zanieczyszczenia, uszkodzeń powstałych w wyniku nieprzestrzegania zasad prawidłowego użytkowania.

6. Zegarek nie jest wodoszczelny. Nieprzestrzeganie tej zasady i narażenie na kontakt z wodą lub jego zalanie spowoduje utratę gwarancji.

W razie pytań, prosimy o kontakt mailowy: poczta@manufakturadobrowolscy.pl